Tactile Scripts by Jan Švankmajer

TT Journal, Vol.1, ISSUE 2, 19th March 2021

Tactile end of the world
Tactile script

1) Hands submerged in warmed up glue are climbing out of a bucket of glue standing on a heated up „drum“.
2) Everything is sticking to them:
a) Crumbs from a Christmas Cake
b) Pumpkin seeds
c) Newspaper cut outs
d) Lint from an old jumper
e) Bird droppings
f) Potato peelings
g) Cottage cheese
h) Egg shells
ch) Strange hands
i) Ladies‘ hats
j) Gentlemen‘s hats
3) But the hands don’t mind and they merrily stick to themselves everything that comes under their hands. For instance: door handles.
The whole world is thus moving onto the hands pulled out of glue.
4) The end of the world (as we know it).

Taktilní konec světa
Taktilní scénář

1) Ruce namočené v rozehšátém klihu vylézají ven z kbelíku s klihem stojícím na rozpáleném „bubínku.“
2) Všechno se na ně lepí:
a) Drobky z vánočky
b) Semena dýně
c) Novinové výstšižky
d) Cupanina ze starého svetru
e) Ptačí trus
f) Slupky z brambor
g) Tvaroh
h) Skošápky z vajec
ch) Cizí ruce
i) Dámské klobouky
j) Pánské klobouky
3) Ale rukám to nevadí a vesele na sebe nalepují všechno, co jim pšijde pod ruce. Na pš.: kliky u dveší.
Celý svět se tak pomalu stěhuje na ruce vytažené z klihu.
4) Konec světa (tak jak ho známe).

Fragrant axe
Script to an olfactory film

1) The axe went with the lumberjack into a forest for some wood.
2) Half way there the lumberjack went insane and they shut him in an asylum.
3) The axe remained alone.
4) She was sad so she tried to cut herself out of the sadness.
5) She was cutting and cutting until she cut down the whole forest.
6) The whole glade began smelling of freshly cut wood and this infused the axe too.
(During the projection a forest scent from the green paper “trees” that taxi conmen- smokers hang on their dashboard so that passengers-non-smokers aren’t troubled, would be blown into the auditorium through the ventilation shafts.)
7) Fragrant axe.

Voňavá sekera
Scénář k čichovému filmu

1) Sekera šla s dševorubcem do lesa na dšíví.
2) Dševorubec ale v půli cesty zešílel a zavželi ho do blázince.
3) Sekera zůstala sama.
4) Bylo jí smutno, a tak se snažila z toho smutku vysekat.
5) Sekala a sekala, až posekala celý les.
6) Celá paseka zavoněla čerstvě posekaným džívím a to navonělo i sekeru.
(Během projekce by se větracími šachtami vháněla do sálu s diváky lesní vůně z papírových, zelených „stromečků“, které si šidiči taxíků-kužáci věší na palubní desky svých vozů, aby to pasažerům-nekužákům nevadilo.)
7) Voňavá sekera.

Tactile Dirty Trick
Tactile script

1) Robert Redford puts on his hat and walks out the door.
2) Unsuspecting Redford walks down 121st Avenue.
3) Along the way he is thinking of complete bullshit. / for instance , that the butter in his fridge is going mouldy/,
4) He is surprised and asks himself why is he thinking of this?
5) He doesn’t get an answer.
6) Around the corner of 86th Avenue a Czech emigrant Pavel Nojman, an owner of a car paint shop, is standing crouched. He holds a gnarled club in his hand.
3) When Redford reaches the corner of the 68th, Nojman sticks out his left leg from behind the corner.
4) Unaware Redford trips over his leg and falls onto the pavement.
5) Nojman starts to club into the lying down Redford.
6) And he shouts: That’s in return!
7) At first Redford doesn’t understand anything and asks Nojman in indignation:  What for?
8) Nojman doesn’t respond, just keeps beating…
9) For a while Redford shakes his head in incomprehension and then starts calling for help.
8) But in vain.

Taktilní Podraz
Taktilní scénář

1) Robert Redford si nasadí na hlavu klobouk a vyjde ze dveří.
2) Nic netušící Redford jde po stodvacáté první Avenue.
3) Po cestě myslí na naprosté voloviny./ jako např. , že mu v lednici plesniví máslo/,
4) Diví se tomu a sám sebe se ptá, proč na ně myslí?
5) Nedostává se mu odpovědi.
6) Za rohem osmdesáté šesté Avenue stojí přikrčený český emigrant Pavel Nojman, majitel autolakovny. V ruce drží sukovitou palici.
3) Když Redford dojde na roh osmdesáté šesté, Nojman zpoza rohu vystrčí svou levou nohu.
4) Redford nic netuše o jeho nohu zakopne a padá na dlažbu.
5) Nojman začne bušit sukovicí do ležícího Redforda.
6) A vykřikuje : To máš za to!
7) Redford zpočátku nic nechápe a ptá se rozhořčeně Nojmana:  Za co?
8/ Nojman neodpovídá, jen mlátí.
9/ Redford chvíli nechápavě kroutí hlavou a pak začne volat o pomoc.
8) Ale marně.

Shaved Path
Tactile film comedy

1) An electric razor rides on the head of a very hairy man, leaving here shaved paths.
2) Lice, deprived of natural hair protection and dazzled by daylight, stagger like zombies along the “cleared out paths” of the man’s head. (Macro shot.)
3) The man starts to feel extremely tickled
4) The man jumps from the chair on which he has been sitting as he was being shaved and begins to…
5) …scratch himself terribly (this should be acted out very comically).

Vyholená stezka
taktilní filmová veselohra

1) Elektrický holicí strojek jezdí po hlavě velmi vlasatého muže, a zanechává tu vyholené cestičky.
2) Vši zbavené přirozené ochrany vlasů se, oslněné denním světlem, motají jako mátohy po „proklestěných stezkách“ na hlavě muže. (Makro záběr.)
3) Muže to začíná strašně lechtat.
4) Muž vyskočí ze židle, na které při holení hlavy seděl, a začne se…
5) …šíleně drbat (mělo by to být velmi komicky zahrané).

Poems by Lucie Hromová – Jan Švankmajer’s alter ego from his latest novel JEDNOTNÝ PROUD MYŠLENÍ ANEB ŽIVOT SE RODÍ V ÚSTECH (VELKÝ DOBRODRUŽNÝ ROMÁN, published in 2020 by Dybbuk)

IMG_9085

Jan Švankmajer, photo by Tereza Stehlikova, 2018

Jan Švankmajer (b. 1934, Czechoslovakia) is a filmmaker, writer and artist based in Prague. He is connected with the collective activities of the Czechoslovak surrealist group. He studied stage design and puppetry before beginning to experiment with creative filmmaking techniques at Prague’s Magic Lantern Theatre in the 1960s. The artist has since made seven features including Alice, Faust and Lunacy, and a number of short films, including Jabberwocky. His films often use stop-motion and claymation techniques and combine a surrealist imaginary with black humour. Švankmajer’s works have been influential to a generation of filmmakers including Terry Gilliam and the Brothers Quay.

Featured images: One of Jan Švankmajer’s Tactile Poems, photo by Tereza Stehlikova